Negen stappen loslaten van stressvolle gedachten, emoties, en gewaarwordingen

Door L. De Nauw & E. De Nauw


Audio:

CSR 9 Stappen Loslaten ingesproken door Dr. De Nauw:


Tekst:

Inleiding:

We bereiden eerst de cliënt voor door de oefening in te leiden en een probleem te kiezen en te formuleren. Ook een eventuele hulpbron (of rustgevende symbolisatie, zoals b.v. een veilige plek) kan best op voorhand worden gekozen. Er wordt duidelijk gemaakt dat de oefening steeds beter werkt naarmate er wordt geoefend. Ze kan tevens gerust gecombineerd worden met andere loslaat en ontspanningsoefeningen.
Om de links-rechts activatie van de hersenen te bewerkstelligen, volstaat het om tijdens de oefening b.v. alternerend met de voeten te bewegen of afwisselend op bepaalde (acupressuur)punten te tikken.
De positieve, affirmatieve cognities uit deze oefening bieden tegengewicht en neutraliseren negatieve gedachten en emoties.
De oefening is uitermate geschikt voor neurotische problematieken en voor het loslaten van disfunctionele gedachten en gewaarwordingen, of van complexe gevoelens rond traumatische ervaringen.

Eerst wordt het probleem benoemd (inzicht), en wordt de volle aandacht erop gevestigd en (liefst luidop en eventueel verkort) herhaald (confrontatie).
Vervolgens wordt er op de geconnecteerde gewaarwordingen van het lichaam gefocust, en richt men zich op de ademhaling. Men beeldt zich in dat er helende, gezonde, kalmerende zuurstof wordt opgenomen, en men geeft het uitademen symbolisch iets mee van loslaten.

Het vanop afstand bekijken van het probleem (zoals in punt 1) kan helpen om los te komen van je ego en het vanuit je wijzere, volwassen zelf te bekijken, om te helpen voorkomen dat men ermee samenvalt en men zich er minder mee gaat identificeren.

Naast de principes van HEVIBAON (zie stuk over werking van het onbewuste), waarin o.a. een ontspannen basisgevoel en herhaling cruciaal blijken, combineert bovenstaande oefening elementen uit meerdere benaderingen: b.v. mindfulness, lichaamsgerichte therapie, focussen, EMDR etc. De volgorde van de eerst aan te pakken emoties werd gebaseerd op The Emotional map van De Angeles.

Een fantasmatische component wordt o.a. in stap 1 (helende zuurstof) en stap 6 (innerlijke computer) geïntegreerd, maar kan gerust vervangen worden door voor de cliënt meer passende symbolisaties.

In stap 6 en 7 worden wijsheden uit Ho’ponopono gebruikt met de bedoeling zichzelf te leren vergeven en aanvaarden. Schuldgevoelens waar in stap 5 op gefocust werden kunnen zo beter worden losgelaten.
In stap 7 en 8 worden ook inzichten uit de Sedona methode gebruikt om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen bestaan en makkelijker over te gaan tot het effectief doen van datgene wat nodig is. Men herhaalt de woorden “ik kies voor…” zodat dit uiteindelijk ook deel wordt van je onbewuste denken (tot het ingebakken zit) en men ook effectief overgaat tot actie.
Tenslotte wordt men in de laatste stap voorbereid op het constructionele deel.


(“Dit probleem” vervangen door jouw specifieke probleem).

1. De eerste stap is dat je je echt bewust wordt van wat er op dit moment met je gaande is, terwijl je je volle aandacht richt op dit probleem. Benoem het probleem, luidop of in gedachten. Wanneer ik zeg “dit probleem” benoem jij jouw specifieke probleem in kwestie. En stel je nu open voor de gedachten, emoties en gewaarwordingen in je lichaam die daarbij opkomen en je op dit moment in beslag nemen. Constateer dat er is, wat er is. Neem het waar. Bekijk het.
Al mijn gedachten. Al mijn emoties. Alle gewaarwordingen die ik nu voel. En richt je aandacht nu op de beweging van je ademhaling. Weet dat je inademt terwijl je inademt, en dat je uitademt terwijl je uitademt. Misschien kan je elke inademing iets meegeven van dankbaarheid, liefde, rust en vrede. En kijk of je elke uitademing al iets kan meegeven van loslaten. Beeld je in dat je bij elke inademing gezonde, voedende zuurstof en kracht in je opneemt, en bij elke uitademing al datgene wat je wil loslaten (bijvoorbeeld schadelijke CO2).

2. In de volgende stap ga je je aandacht richten op verschillende negatieve of pijnlijke emoties en de gedachten en lichamelijke gewaarwordingen die er mee samenhangen.
Stel je in de eerste plaats helemaal open voor alle gevoelens van boosheid of frustraties die je kan nu voelen. Stel je open voor je neiging tot vechten. Je zou dit gevoel van boosheid en frustraties misschien zelfs sterker kunnen maken door je aandacht te richten op gedachten van onrecht of pijn die je is aangedaan, al dan niet in verband met datgene wat je nu in beslag neemt. En kijk vervolgens of je ergens boosheid kan voelen in je lichaam. En als dat zo is stuur je aandacht en je adem er naar toe bij het inademen, en geef telkens het uitademen iets mee van loslaten. (tijd voor 3 ademcycli)

3. In de 3e stap stel je je helemaal open voor gevoelens van pijn en verdriet rondom dit probleem.
En verplaats vervolgens je aandacht naar alle gevoelens van pijn, verdriet of teleurstelling die je nu kan voelen. Je zou dit gevoel van pijn en verdriet misschien sterker kunnen maken door je aandacht te richten op gedachten van verlies of gemis die verband houden met dit probleem. En kijk vervolgens of je ergens in je lichaam pijn en verdriet kan voelen, en waar je dit het sterkste kan voelen. Benoem het probleem. “Al mijn pijn, verdriet, teleurstelling rondom dit probleem”. En stuur nu je aandacht en je adem naar de plek waar je dit het duidelijkste kan voelen in je lichaam. (tijd voor 3 ademcycli) Weet dat je inademt terwijl je inademt en dat je uitademt terwijl je uitademt, en geef het uitademen telkens iets mee van loslaten.

4. In de 4e stap stel je je helemaal open voor gevoelens van angst, onzekerheid en stress die je nu kan voelen rondom dit probleem. Stel je open voor je neiging tot vluchten. Je zou dit gevoel van angst en onzekerheid misschien sterker kunnen maken door je aandacht te richten op gedachten van gevaar of dreiging die verband houden met dit probleem. En kijk vervolgens of je ergens in je lichaam angst en onzekerheid kan voelen. “Al mijn angst en onzekerheid rondom dit probleem.”
En richt je aandacht nu weer helemaal op de beweging van je ademhaling. Weet dat je inademt, en dat je uitademt. Als je ergens in je lichaam angst of onzekerheid kan voelen, stuur dan je aandacht en je adem er naar toe bij het inademen, en geef het uitademen telkens iets mee van loslaten. (tijd voor 3 ademcycli)

5. In de 5e stap stel je je helemaal open voor de meer complexe mengeling van gedachten en emoties die verband zouden kunnen houden met dit probleem. Gevoelens van spijt, schaamte, schuldgevoel of andere gevoelens die bij je opkomen. “Al mijn gevoelens van schaamte rondom dit probleem, al mijn schuldgevoelens, al mijn spijt rondom dit probleem. En vul het eventueel zelf verder in. Al mijn … rondom dit probleem. (tijd voor 3 ademcycli)
En richt je aandacht nu weer helemaal op de beweging van je ademhaling. Weet dat je inademt terwijl je inademt en dat je uitademt terwijl je uitademt, en kijk of je elke uitademhaling iets mee kan geven van loslaten. Als je ergens in je lichaam schuldgevoelens, spijt, schaamte, of andere complexe emoties kan voelen… stuur dan je aandacht en je adem naar de plek waar je dit het duidelijkste kan voelen, en geef het uitademen telkens weer iets mee van loslaten.

6. Richt je aandacht vervolgens expliciet naar je favoriete hulpbron (die je misschien vooraf hebt bepaald) of stel je voor dat we een processor of grote innerlijke computer in onze geest hebben die ons als we hem daartoe in staan stellen kan helpen alle problemen die zich in ons leven opstapelen te verwerken. Dat de reden waarom we hem daartoe in staan stellen is dat hij dingen op een veel verstandiger en behoedzamer manier kan oplossen dan we normaal zelf kunnen vanuit ons denkend verstand.
“Wat ik ook gedaan heb of nog steeds doe dat heeft bijgedragen tot het instand houden van stressreacties en emotionele pijn. Sorry, help me aub om dit los te laten, en de liefde en innerlijke rust te herstellen. Sorry voor mijn neiging om mijn automatische gedachten, emoties en gewaarwordingen rondom dit probleem enigsinds geforceerd onder controle te proberen krijgen of te verdringen. Help me aub om dit los te laten en de liefde en innerlijke vrede te herstellen”.
Richt je aandacht nu weer helemaal op 1 ding. De beweging van je ademhaling. Weet dat je inademt terwijl je inademt en dat je uitademt terwijl je uitademt, en kijk of je elke uitademhaling iets mee kan geven van loslaten.

7. Terwijl je je nog steeds richt op je hulpbron, je hoger bewustzijn, je onderbewustzijn, je wijzere zelf, zeg dan tegen jezelf:
Ik kán alle pijn en stress rondom dit probleem nu gaan loslaten.
Ik ben bereid om het los te laten. Ik wil het echt loslaten.
Ik mag het loslaten.
Ik geef mezelf toestemming of het los te laten
Het is helemaal oké om het los te laten.
Ik kies er voor om het los te laten.
Ik laat het nu helemaal los. Alle stress, alle emotionele pijn, gedachten, emoties, gewaarwordingen. Ik laat het nu allemaal los.
En richt je aandacht nu weer helemaal op de beweging van je ademhaling. Weet gewoon dat je inademt terwijl je inademt en dat je uitademt terwijl je uitademt. En kijk of je elke uitademing iets kan meegeven van loslaten. Loslaten van de spanning in de ademhalingsspieren, loslaten van de adem, en …loslaten van de stress en de emoties waar we net op gefocust hebben.

8. Richt nu in de 8e stap je aandacht op wat je liever zou willen, ipv stress of emotionele pijn. Met wat voor houding en beleving zou je in het leven willen staan? En spreek die keuzes uit: Ook al heb ik dit probleem,
1 kies ik er nu voor om het los te laten en met liefde en dankbaarheid in het leven te staan.
2 Ik kies er voor om met innerlijke rust en vrede in het leven te staan.
3 Ik kies voor liefde en dankbaarheid
4 Ik kies voor rust en zelfvertrouwen
5 Ik kies voor…(vul zelf aan)
6 Ik kies voor…
En richt je aandacht nu weer helemaal op de beweging van je ademhaling. Weet dat je inademt terwijl je inademt en dat je uitademt terwijl je uitademt, en geef elke uitademhaling iets mee van loslaten.

9. De laatste stap is een voorbereiding op het einde van de oefening en wat je daarna gaat doen. Ik kies er nu voor om me zo dadelijk te richten op kansen en mogelijkheden die nuttig zijn voor mijn innerlijke rust en welbevinden. Ik neem zo dadelijk de kleinst mogelijke stap richting aanknopingspunten die nuttig zijn. Richt je aandacht nog een laatste keer op de beweging van je adem. Weet dat je inademt terwijl je inademt en dat je uitademt terwijl je uitademt. En kijk of je elke uitademing iets kan meegeven van loslaten. Als je deze oefening doet net voor het slapengaan, dan is het nuttigste dat je nu kan doen: slapen. Zoniet, kan je je ogen openen en verder gaan met de volgende momenten van je dag.